Artikel 1 Definities

 1. Partner in Cosmetics B.V. is een Besloten Vennootschap, handelend onder de naam Partner in Aesthetics, die zich ten doel stelt het aanbieden van esthetische en medische high-end apparatuur voor de cosmetische en medische branche , het aanbieden van cosmetica, nutricosmetics, alsmede het aanbieden van trainingen en service en onderhoud.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Partner in Aesthetics en Partner in Aesthetics de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Partner in Aesthetics en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Partner in Aesthetics en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van esthetische en medische high-end apparatuur voor de cosmetische en medische branche alsmede het aanbieden van trainingen en service en onderhoud, alsmede alle andere door Partner in Aesthetics ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk
  verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.pia2.nbsalsprem.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Partner in Aesthetics gesloten Overeenkomsten waarbij Partner in Aesthetics Diensten aanbiedt en/of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Partner in Aesthetics overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Partner in Aesthetics via de Website (www.pia2.nbsalsprem.nl), e-mail backoffice@pia2.nbsalsprem.nl) of telefoon (+31(0)252 625 993) voor een van de aangeboden Diensten. Partner in Aesthetics zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen met betrekking tot de Diensten en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden.
 3. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging, in samenhang met het accorderen door Opdrachtgever van een verkoopovereenkomst en een eventuele leaseovereenkomst.
 4. Als Partner in Aesthetics een bevestiging of offerte naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Partner in Aesthetics kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Partner in Aesthetics dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Partner in Aesthetics deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Partner in Aesthetics.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Partner in Aesthetics zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Partner in Aesthetics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Partner in Aesthetics de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Partner in Aesthetics worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Partner in Aesthetics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Partner in Aesthetics worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Partner in Aesthetics zijn verstrekt, heeft Partner in Aesthetics het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Partner in Aesthetics zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Partner in Aesthetics hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Partner in Aesthetics dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Partner in Aesthetics en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Partner in Aesthetics op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Partner in Aesthetics en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Partner in Aesthetics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Partner in Aesthetics goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Partner in Aesthetics bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Partner in Aesthetics gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle genoemde bedragen in de offerte met betrekking tot de adviesverkoopprijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Partner in Aesthetics heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt via facturatie. Bij het accorderen van de koopovereenkomst is Opdrachtgever een aanbetaling van het overeengekomen percentage van het totale bedrag verschuldigd. Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 (zegge: één) week voor levering van de
  Diensten te zijn voldaan.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Partner in Aesthetics mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van meer dan een maand dan kunnen er aanmaningskosten ter grootte van € 50,– worden berekend.
 8. Indien Partner in Aesthetics besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
  conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (deze bedragen minimaal 15% van het uitstaande saldo).
 9. Het staat Partner in Aesthetics vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten als Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 8 van dit artikel heeft voldaan.

Artikel 9 Levering

 1. Levering geschiedt binnen 6 (zegge: zes) weken vanaf de accordering van de koopovereenkomst of anders indien zo overeengekomen.
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Partner in Aesthetics. Partner in Aesthetics zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Partner in Aesthetics is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Alle transportrisico’s, uitgevoerd en georganiseerd door Partner in Aesthetics komen voor rekening van Partner in Aesthetics. Transport, vervoer en verplaatsingen door opdrachtgever vallen onder het risico van de opdrachtgever.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door Partner in Aesthetics blijven in het eigendom van Partner in Aesthetics, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Partner in Aesthetics door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt Partner in Aesthetics zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Partner in Aesthetics verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Partner in Aesthetics te vestigen.

Artikel 11 Garanties

 1. Partner in Aesthetics garandeert het volgende:
  a. Bij levering van nieuwe esthetische en medische high-end apparatuur geldt een garantie van 2 (zegge: twee) jaar, als opdrachtgever online toegang kan hebben tot deze apparatuur. Anders geldt een garantie van 1 (zegge : één) jaar
  b. Bij levering van gebruikte esthetische en medische high-end apparatuur geldt een garantie van een half of 1 (zegge: één) jaar, hetgeen in gezamenlijk overleg tussen Partner in Aesthetics en Opdrachtgever wordt overeengekomen.
  c. Bij levering van diensten geldt een garantie van 1 (zegge: één) jaar.
 2. Partner in Aesthetics biedt geen gebruikersgarantie op de geleverde apparatuur, maar enkel fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie is alleen geldig als opdrachtgever zich houdt aan de onderhoudsvoorschriften die de fabrikant en/of Partner in Aesthetics voorschrijven. Partner in Aesthetics adviseert Opdrachtgever hierbij om de apparatuur, alsmede het gebruik ervan, in de verzekering mee te nemen.
 3. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient Opdrachtgever dit binnen 4 (zegge: vier) weken te melden aan Partner in Aesthetics, om een beroep te kunnen doen op de desbetreffende garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Partner in Aesthetics is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Partner in Aesthetics nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Partner in Aesthetics enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Partner in Aesthetics is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Partner in Aesthetics, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Partner in Aesthetics om, als een door Partner in Aesthetics ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Partner in Aesthetics is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Partner in Aesthetics is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Partner in Aesthetics is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Partner in Aesthetics voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Partner in Aesthetics aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Partner in Aesthetics met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Partner in Aesthetics is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Partner in Aesthetics niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. Partner in Aesthetics sluit aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals omzetderving door opdrachtgever uit.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Partner in Aesthetics.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Partner in Aesthetics, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Partner in Aesthetics zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Partner in Aesthetics, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan 3 (zegge: drie) maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Partner in Aesthetics overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Partner in Aesthetics heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Partner in Aesthetics kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Partner in Aesthetics behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Partner in Aesthetics van gegevens. Opdrachtgever zal Partner in Aesthetics vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan backoffice@pia2.nbsalsprem.nl of telefonisch te melden via +31 (0)252 625 993.

Artikel 17 Identiteit van PARTNER IN AESTHETICS

 1. Partner in Cosmetics B.V. handelend onder de naam Partner in Aesthetics is bij de KvK geregistreerd onder nummer 57869251 en draagt btw-identificatienummer NL852771563B01 . Partner in Aesthetics is gevestigd aan Hoofdweg 983 (2152 LJ) te Nieuw Vennep.
 2. Partner in Aesthetics is per e-mail te bereiken via backoffice@pia2.nbsalsprem.nl of middels de Website (www.pia2.nbsalsprem.nl) en telefonisch op +31 (0)252 625 993.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Partner in Aesthetics en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Partner in Aesthetics en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.